Is taxatie bij aankoop verplicht? | HuisAssist (2024)

Een taxatie bij de aankoop van een woning is verplicht in Nederland. Het geeft je als koper een goede indicatie van de daadwerkelijke waarde van de woning die je hebt aangekocht. Het is verplicht de taxatie bij de aankoop van een woning te laten uitvoeren door een onafhankelijke taxateur. Het is belangrijk dat je de juiste waarde weet van de woning aankoopt. Zo voorkom je dat je niet teveel betaald en dat de aankoopwaarde overeenkomt met de taxatiewaarde.

Waarom een taxatie bij de aankoop?

Is taxatie bij aankoop verplicht? | HuisAssist (1)Zodra je het winnende bod hebt gedaan voor het aankopen van een woning, moet de woning getaxeerd worden om de taxatiewaarde te bepalen. Daarnaast zal de hypotheekverstrekker je verplichten om een taxatie uit te laten voeren bij de aankoop. Dit moet gedaan worden door een gecertificeerde, onafhankelijke taxateur. De regel om verplicht een taxatie uit te laten voeren bij een woning die je aankoopt geldt niet voor consumenten die de gehele aangekochte woning betalen met eigen geld, dit komt echter zelden voor. In het taxatierapport staat de bepaalde waarde van de woning, maar niet de staat van de aangekochte woning. De staat van de woning wordt gecontroleerd tijdens een bouwtechnische keuring. Dit is aan te raden wanneer je een woning hebt aangekocht van voor 2000. Een bouwtechnische keuring bij de aankoop van een woning is niet verplicht, maar het is wel aan te raden omdat er mogelijk verborgen gebreken kunnen zijn. De keuring kan je op deze manier een hoop kosten besparen.
> Ook je woning laten keuren? Ontdek dan eerst het belang van de keuring

Voordelen van een taxatie bij aankoop

Ondanks dat een taxatie verplicht is bij de aankoop van een woning zijn er twee belangrijke voordelen:

 • Objectief: Het taxatierapport geeft een onafhankelijke en objectieve waardebepaling over de aankoop een woning.
 • Duidelijkheid: Een taxatierapport geeft duidelijkheid over de daadwerkelijke waarde van de woning.

Een woningtaxatie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde taxateur, zoals bij het NWWI. Een NWWI gekwalificeerde taxateur bekijkt de woning als volgt:

 • Bekijkt de woning grondig
 • De huidige staat van de woning
 • De grootte van de woning
 • De ligging van de woning
 • Eventuele bijzonderheden en/of karakteristieken
 • De buurt waar de aangekochte woning staat
 • De omgeving van de woning
 • Recent verkochte woningen in de buurt

Nadat de taxateur deze bovenstaande punten heeft doorgenomen wordt een taxatierapport opgesteld waarin de waarde van de aangekochte woning staat vermeld.

De invloed van een taxatie op de maximale hypotheek

De taxatie bij de aankoop van een woning heeft grote invloed op de hoogte van de hypotheek die je kunt afsluiten. De waarde van de woning, zoals beschreven in een gevalideerd taxatierapport, bepaalt hoe veel een hypotheekverstrekker kan verstrekken bij de aangekochte woning. De hypotheekverstrekker wil namelijk niet meer geld uitlenen dan wat de waarde van de woning op papier weergeeft. Het zou anders een te groot risico zijn op het moment dat je de hypotheeklasten van de aangekochte woning niet meer kunt betalen. Als je de hypotheeklasten van de woning niet meer kunt betalen. Is de woning van de bank. De bank zal de woning verkopen om haar verlies te minimaliseren. Het nadeel is, is dat de bank niet meer de volledige waarde van de woning krijgt. Aangezien de taxatiewaarde lager is dan het aankoopbedrag. Dat risico wilt de bank niet lopen.

Aankoopbedrag woning€ 500.000
Taxatiewaarde€ 460.000
Maximale hypotheek nodig€ 460.000
Extra eigen geld benodigd€ 40.000

Verschotten: Bijkomende kosten taxatierapport

Verschotten zijn extra kosten die zijn gemaakt voor het maken van een taxatierapport. Een standaard verplichte taxatie bij de aankoop van een woning zijn de taxatiemodellen en kennis niet altijd voldoende. Er zijn bepaalde factoren die invloed hebben op de waarde van de woning, die in eerste instantie niet opvallen. Een aantal factoren die hier invloed op hebben zijn:

 • Veranderingen in het beleid door de gemeente of provincie
 • Wijzigingen in het bestemmingsplannen
 • Ontheffing

Deze informatie is op te vragen bij de gemeente. Aan het opvragen van deze informatie zijn kosten verbonden. De kosten vallen onder de term “verschotten”. Iedere gemeente mag haar eigen tarieven voor deze verschotten bepalen. Daardoor kan de ene gemeente duurder uitvallen dan de ander. Voor zover bekend, bedraagt het maximum tarief voor verschotten € 70. In alle gevallen voert een taxateur naast het raadplegen van het kadaster ook een onderzoek uit naar de eigendomspapieren. Het klinkt overbodig, maar helaas komt vaak in de praktijk voor dat het wel noodzakelijk is om te controleren of de verkoper ook wel daadwerkelijk eigenaar is van de woning. Ook dit onderzoek valt onder de verschotten.

> Benieuwd hoe een taxatierapport eruit ziet?

Wanneer moet een taxatie geregeld zijn?

Het is aan te raden om na het tekenen van de koopakte zo snel mogelijk een taxateur in te schakelen. Het taxatierapport is een verplicht onderdeel bij het dossier van de aangekochte woning voor een hypotheekverstrekker. Zolang het dossier niet compleet is, kan de hypotheekverstrekker geen akkoord geven op de nieuwe hypotheek. Hoe eerder het taxatierapport voltooid is, hoe sneller je een reactie kan ontvangen van de hypotheekverstrekker op de hypotheek voor je nieuwe huis.

Woningwaarde voor en na een verbouwing van een woning

Ben je van plan om je net nieuwe huis te gaan verbouwen en wil je dit het liefst (een gedeelte) meefinancieren in de hypotheek? Dan ben je verplicht om dit ook door te geven aan de taxateur. Informeer de taxateur over de verbouwplannen die je hebt bij je woning en de taxateur zal een waarde voor en na de verbouwing van de woning moeten afgeven. Houd er rekening mee dat niet alle verbouwkosten een bijdragen leveren aan een hogere waarde van de aangekochte woning.

Koopsom van het huis€ 600.000
Badkamer verbouwen€ 25.000
Meefinancieren€ 625.000
Taxatiewaarde na de verbouwing€ 615.000
Inleg eigen geld voor de verbouwing€ 10.000

Wie kiest de taxateur?

Als koper ben je verplicht om zelf een taxateur in te schakelen nadat het bod is geaccepteerd van je nieuwe woning. De aangewezen taxateur mag niet de verkoop- of aankoopmakelaar zijn. Een taxateur moet onafhankelijk zijn en los staan tussen de partijen die iets te maken hebben met de aankoop en verkoop van de woning. Controleer of de gekozen taxateur staat ingeschreven in het register van het NRVT, zo ben je gegarandeerd dat het een erkende taxateur is.

Vergelijk taxateurs in de buurt

Wat kost een taxatierapport?

De kosten van de taxatie van de aankoop van je nieuwe woning verschillen per taxateur en per regio. Een taxatierapport kun je helaas niet meefinancieren in de hypotheek, maar is wel fiscaal aftrekbaar. De kosten van een verplichte taxatie variëren tussen de 500 en 800 euro. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de taxateur en of het een gevalideerd taxatierapport is, zoals eerder gemeld is dit verplicht voor de aankoop van een huis.
> Lees hier meer over de kosten van een taxatierapport

Een gevalideerd taxatierapport

Een taxatierapport moet een gevalideerd taxatierapport zijn. Een taxatierapport wordt gecontroleerd en gevalideerd door een van de twee instanties, het NWWI en de NRVT.De reden van deze verplichte controle door deze instanties is om fraude te voorkomen. Daarnaast zorgt dit ervoor dat alle betrokken partijen zo veel mogelijk zekerheid krijgen over de daadwerkelijke waarde van de aangekochte woning.

Een nieuwbouwwoning taxeren

Als het aankomt op het aanvragen van een taxatierapport, dan gelden daar andere regels voor bij een nieuwbouwwoning. Wanneer je een woning koopt bij een nieuwbouwproject en je na de aankoop direct de eigenaar bent, heb je geen taxatierapport nodig. Ben je van plan zelf een stuk grond te kopen om er een huis op te laten bouwen, dan is een taxatie wel aan te raden. Op deze manier heb je een goed beeld van de waardebepaling van je nieuwe gebouwde huis.

Hoe lang duurt het opstellen van een taxatierapport?

Hoe lang het opstellen van een taxatierapport precies duurt, hangt af van de taxateur.Het opstellen van een taxatierapport kan variëren van enkele dagen tot een week na het taxeren van de aangekochte woning. Afhankelijk van de grote van de woning en de beschikbare informatie, kan het opstellen van een taxatierapport langer duren. Het is ook afhankelijk van de werklast van de taxateur en de snelheid waarmee zij rapporten opstellen. Het is altijd verstandig om van tevoren te vragen naar de verwachte opleverdatum van het rapport.

> Wil je weten hoe je een taxateur kiest? klik hier

Is taxatie bij aankoop verplicht? | HuisAssist (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 6623

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.